Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp năm 2020

Thời gian qua, các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố đã tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định về kỷ luật, kcương hành chính theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Qua đó, tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên; việc chấp hành nội quy, quy chế của cán bộ, công chức, viên chức cơ bản đi vào nề nếp; chất lượng giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp ngày càng được cải thiện, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực thi chính sách, pháp luật tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Tuy nhiên, qua kết quả kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn và qua báo cáo kết quả tự kiểm tra của các cơ quan, đơn vị trong năm 2019 cho thấy, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại một số cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chưa nghiêm; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa được thể hiện rõ nét; còn tình trạng giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính quá hạn; việc thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao còn chậm tiến độ, chất lượng chưa cao. Những tồn tại, hạn chế trên làm ảnh hưởng đến lòng tin của Nhân dân và doanh nghiệp, tác động không tốt đến kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Nhằm kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trên, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo môi trường, động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng. Ngày 31/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 1404/UBND-NC về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp năm 2020 với chủ đề Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.  Theo văn bản Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cp, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố:

a) Nghiên cứu, đổi mới cách thức, nội dung quán triệt, tuyên truyền đến từng đối tượng liên quan để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp… 

b) Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Kiểm tra, giám sát, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc.

c) Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác cụ thể trên cơ sở nhiệm vụ được giao của cơ quan, đơn vị; đổi mới, nâng cao hiệu quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức; kiên quyết thực hiện tinh giản số công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

d) Nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về quy trình, thủ tục hành chính, loại bỏ những khâu trung gian, những thủ tục rườm rà, chồng chéo, những loại giấy tờ không cần thiết. Rà soát, bố trí đội ngũ công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, kịp thời thay thế những cá nhân có thái độ không đúng mực, sách nhiễu, phiền hà người dân, doanh nghiệp, đồng thời xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Thực hiện đúng quy trình giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp, kiên quyết không để quá hạn.

đ) Thực hiện nghiêm túc quy định về tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, bố trí nơi tiếp công dân đảm bảo quy định, ban hành và niêm yết công khai nội quy, quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

e) Chủ động, tích cực trong việc thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, các nhiệm vụ trọng tâm được phê duyệt, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đảm bảo chất lượng, hiệu quả đối với các nhiệm vụ được giao.

g) Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được cấp trên giao; có các hình thức khen thưởng, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích, đồng thời xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm. Trong năm 2020, các cơ quan, đơn vị tổ chức tự kiểm tra trên 30% các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Nguyễn Như Thủy